• نحوه نمایش:
 • تولید مستند " ثانیه ها" به تهیه کنندگی مژگان صیادی در یک قسمت پنجاه و دو دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • تولید مستند " بازیافت " به تهیه کنندگی سید سعید میرصادقی و مهراب اکبری شهپر در بیست قسمت بیست و پنج دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • تولید مستند " شهر موش ها " به تهیه کنندگی فرید پناه نژاد در یک قسمت 35 دقیقه ای تصویب شد.

 • تولید مستند " مجموعه جزایر غیر مسکونی" به تهیه کنندگی محسن خندستان در 5 قسمت 26 دقیقه ای تصویب شد.

 • تولید مستند " اعتیاد آنلاین " به تهیه کنندگی مرتضی جذاب در 7 قسمت 45 دقیقه ای تصویب شد.

 • تولید مستند " روی خاک" به تهیه کنندگی فرزام فرامرزی در 20 قسمت 26 دقیقه ای تصویب شد.

 • تولید مستند " جعفر کورلئونه  " به تهیه کنندگی میلاد خالقی منش در یک قسمت 60 دقیقه ای تصویب شد.

 • تولید مستند " سرطان اجتماع " به تهیه کنندگی محسن اسلام زاده در 13 قسمت 45 دقیقه ای تصویب شد.

 • تولید مستند " قله های ایران" به تهیه کنندگی حمید مجتهدی در 13 قسمت 30 دقیقه ای تصویب شد.

 • تولید مستند " طبیعت کردستان " به تهیه کنندگی آرش جعفریان در 12 قسمت 50 دقیقه ای تصویب شد.

 • تولید مستند " به سوی کارمانا " به تهیه کنندگی میترا روحی منش در 13 قسمت 45 دقیقه ای تصویب شد.

 • تولید مستند " عالیجاه " به تهیه کنندگی محمدرضا کریمی راد در 10 قسمت 40 دقیقه ای تصویب شد.

>> > 1 2 3 4 5  ... < <<