• نحوه نمایش:
  • رویای آبی

    تلاش های یک کارآفرین برای اختراع دستگاهی که بتواند از آب به عنوان منبع سوخت خودروها استفاده کند تا راه نجاتی از هزینه های سنگین بنزین و همچنین هوای پاک باشد.

>> > 1 < <<