• نحوه نمایش:
  • اینک هسته ای

    در جدیدترین مستند الیور استون، او با دسترسی به نیروگاه های هسته ای کشورهای فرانسه ،روسیه و ایالات متحده ، امکان غلبه بر چالش های تغییرات آب و هوایی و فقر انرژی را برای جامعه جهانی برای رسیدن به آینده ای روشن از طریق انرژی هسته ای بررسی می کند. سه شنبه 19 دی ساعت 20:30 تکرار روز بعد ساعت 9

>> > 1 2 3 < <<