• نحوه نمایش:
عروس های واژگون

عروس های واژگون

این مستند به معرفی و بررسی نحوه زیست و چرخش زندگی یک نوع عروس دریایی خاص به نام عروس واژگون که در کف دریا به صورت واژگون می ماند می پردازد.

>> > 1 < <<