• نحوه نمایش:
ابوعلی سینا

ابوعلی سینا

موضوع این مستند نگاهی به زندگی و آثار ابوعلی سینا و بزرگداشت هزاره زادروز آن بزرگوار و ساخت آرامگاه ایشان دارد. با ما ببینید.

>> > 1 < <<