• نحوه نمایش:
حدیث سرو

حدیث سرو

این مجموعه مستندی بازسازی شده است که  با استفاده از عکس ها، اسناد و تصاویر مستند و گفت و گو با نزدیکان و خانواده بزرگان معرفی شده سعی می کند تصویری از علمای دینی حقیقی را ارایه دهد. تهیه و کار : محمد داودی

>> > 1 < <<