• نحوه نمایش:
دنیاهای بیگانه

دنیاهای بیگانه

این مجموعه مستند با مبنا قرار دادن قوانین کره زمین و اعمال آن در سیاره های بیگانه با ترکیبی از علوم واقعی و علوم تخیلی، زندگی در آن دنیاها را به تصویر می کشد. شنبه ها ساعت 16 تکرار روز بعد ساعت 11

  • دنیاهای بیگانه

    این مجموعه مستند با مبنا قرار دادن قوانین کره زمین و اعمال آن در سیاره های بیگانه با ترکیبی از علوم واقعی و علوم تخیلی، زندگی در آن دنیاها را به تصویر می کشد. شنبه ها ساعت 16 تکرار روز بعد ساعت 11

>> > 1 < <<