• نحوه نمایش:
گشت آورد

گشت آورد

گشت آورد مجموعه برنامه ای مستند با موضوع مسائل و مشکلات روز جامعه در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است که بنا دارد ضمن بررسی عمیق تر مشکلات و به چالش کشیدن متولیان امر، به بیان راه حل ها بپردازد. پنج شنبه ها ساعت 20:30 تکرار روز بعد ساعت 12:30

  • گشت آورد

    گشت آورد مجموعه برنامه ای مستند با موضوع مسائل و مشکلات روز جامعه در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است که بنا دارد ضمن بررسی عمیق تر مشکلات و به چالش کشیدن متولیان امر، به بیان راه حل ها بپردازد. پنج شنبه ها ساعت 20:30 تکرار روز بعد ساعت 12:30

>> > 1 < <<