• نحوه نمایش:
آدم خواری؛ شکار انسان

آدم خواری؛ شکار انسان

بررسی یک زیست شناس به نام گوردون از زندگی شیرها در مناطق مختلف آفریقا که مواردی از حمله و شکار انسان را داشته اند.

  • آدم خواری؛ شکار انسان

    بررسی یک زیست شناس به نام گوردون از زندگی شیرها در مناطق مختلف آفریقا که مواردی از حمله و شکار انسان را داشته اند.

>> > 1 < <<