• نحوه نمایش:
از شمال تا جنوب

از شمال تا جنوب

این مستند روایتی شاعرانه از شمال تا جنوب ایران دارد و با نگاهی مردمشناسانه به دو منطقه و اقلیم مهم در شمال و جنوب ایران، باورها و سبک زندگی و نگاه لطیف و زیباشناسانه مردم این مناطق را به تصویر میکشد. این مجموعه در گونه انسانشناسی و قومنگاری میگنجد و زیرمتنهای شاعرانه نیز به آن اضافه شده است. یک شنبه تا پنج شنبه ساعت 20 تکرار روز بعد ساعت 13

  • از شمال تا جنوب

    این مستند روایتی شاعرانه از شمال تا جنوب ایران دارد و با نگاهی مردمشناسانه به دو منطقه و اقلیم مهم در شمال و جنوب ایران، باورها و سبک زندگی و نگاه لطیف و زیباشناسانه مردم این مناطق را به تصویر میکشد. این مجموعه در گونه انسانشناسی و قومنگاری میگنجد و زیرمتنهای شاعرانه نیز به آن اضافه شده است. یک شنبه تا پنج شنبه ساعت 20 تکرار روز بعد ساعت 13

>> > 1 < <<