• نحوه نمایش:
چگونه اتفاق افتاد

چگونه اتفاق افتاد

این مجموعه از اکتشافات حوزه پزشکی و درمان تا اختراعات بشر از پرواز و موتور و همچنین تاریخ سینما را روایت می کند. دوشنبهها ساعت 22 تکرارروز بعد ساعت 15 و جمعهها ساعت 16

  • چگونه اتفاق افتاد

    این مجموعه از اکتشافات حوزه پزشکی و درمان تا اختراعات بشر از پرواز و موتور و همچنین تاریخ سینما را روایت می کند. دوشنبهها ساعت 22 تکرارروز بعد ساعت 15 و جمعهها ساعت 16

>> > 1 < <<