• نحوه نمایش:
زندگی در دمای زیر صفر: پورت پروتکشن

زندگی در دمای زیر صفر: پورت پروتکشن

شهر پورت پروتکشن خانه معدود افرادی است که جامعه معمول را پشت سر گذاشته و زندگی متفاوتی را در یک جامعه دور افتاده آلاسکا انتخاب کرده اند، جایی که بقای افراد و جامعه در هم گره خورده است. جمعه ها ساعت 23 تکرار روز بعد ساعت 13:30

  • زندگی در دمای زیر صفر: پورت پروتکشن

    شهر پورت پروتکشن خانه معدود افرادی است که جامعه معمول را پشت سر گذاشته و زندگی متفاوتی را در یک جامعه دور افتاده آلاسکا انتخاب کرده اند، جایی که بقای افراد و جامعه در هم گره خورده است. جمعه ها ساعت 23 تکرار روز بعد ساعت 13:30

>> > 1 < <<