• نحوه نمایش:
نسل سوم - ناشنوایان

نسل سوم - ناشنوایان

مستند نسل سوم قربانیان عامل نارنجی در ویتنام بعد از جنگ ۱۹۱۶ با آمریکا و همچنین روایت خانه صلح در کشور ویتنام را در قالب دوربین می آورد.

  • نسل سوم - ناشنوایان

    مستند نسل سوم قربانیان عامل نارنجی در ویتنام بعد از جنگ ۱۹۱۶ با آمریکا و همچنین روایت خانه صلح در کشور ویتنام را در قالب دوربین می آورد.

>> > 1 < <<