• نحوه نمایش:
رودخانه های بزرگ

رودخانه های بزرگ

جرمی وید، به بزرگترین رودخانه های جهان سفر کرده و درباره آلودگی های رودخانه ها که باعث تخریب این اکوسیستم ها می شود تحقیق می کند.

2 قسمت پخش شده
  • رودخانه های بزرگ - 2

    جرمی وید، به بزرگترین رودخانه های جهان سفر کرده و درباره آلودگی های رودخانه ها که باعث تخریب این اکوسیستم ها می شود تحقیق می کند.

  • رودخانه های بزرگ - 1

    جرمی وید، به بزرگترین رودخانه های جهان سفر کرده و درباره آلودگی های رودخانه ها که باعث تخریب این اکوسیستم ها می شود تحقیق می کند.

>> > 1 < <<