• نحوه نمایش:
یک سال با طبیعت وحشی زمین

یک سال با طبیعت وحشی زمین

این مجموعه در شش قسمت، حیات وحش بر روی زمین را در طول یک سال مورد بررسی قرار میدهد. در هر قسمت دو ماه از سال سپری میشود و هر قسمت به موضوعات متعددی میپردازد. چهارشنبه ها ساعت 23 تکرار روز بعد ساعت 14

  • یک سال با طبیعت وحشی زمین

    این مجموعه در شش قسمت، حیات وحش بر روی زمین را در طول یک سال مورد بررسی قرار میدهد. در هر قسمت دو ماه از سال سپری میشود و هر قسمت به موضوعات متعددی میپردازد. چهارشنبه ها ساعت 23 تکرار روز بعد ساعت 14

>> > 1 < <<