• نحوه نمایش:
از یخ تا آتش

از یخ تا آتش

این مجموعه مستند به بررسی پدیده دما در شرایط و ابعاد مولکولی، انسانی و سیاره ای، متعادل کردن دما و حیات بر روی زمین می پردازد. شنبه ها ساعت 16 تکرار روز بعد ساعت 11

  • از یخ تا آتش

    این مجموعه مستند به بررسی پدیده دما در شرایط و ابعاد مولکولی، انسانی و سیاره ای، متعادل کردن دما و حیات بر روی زمین می پردازد. شنبه ها ساعت 16 تکرار روز بعد ساعت 11

>> > 1 < <<