• نحوه نمایش:
از یخ تا آتش

از یخ تا آتش

این مجموعه مستند به بررسی پدیده دما در شرایط و ابعاد مولکولی، انسانی و سیاره ای، متعادل کردن دما و حیات بر روی زمین می پردازد. شنبه ها ساعت 16 تکرار روز بعد ساعت 11

3 قسمت پخش شده
  • از یخ تا آتش - 3

    این مجموعه مستند به بررسی پدیده دما در شرایط و ابعاد مولکولی، انسانی و سیاره ای، متعادل کردن دما و حیات بر روی زمین می پردازد.

  • از یخ تا آتش - 2

    این مجموعه مستند به بررسی پدیده دما در شرایط و ابعاد مولکولی، انسانی و سیاره ای، متعادل کردن دما و حیات بر روی زمین می پردازد.

  • از یخ تا آتش - 1

    این مجموعه مستند به بررسی پدیده دما در شرایط و ابعاد مولکولی، انسانی و سیاره ای، متعادل کردن دما و حیات بر روی زمین می پردازد.

>> > 1 < <<