• نحوه نمایش:
زنی با پانزده شخصیت

زنی با پانزده شخصیت

این مستند به بررسی بیماری چند شخصیتی با تمرکز بر بیمار خانمی با پانزده شخصیت متفاوت می پردازد. سه شنبه 8 شهریور ساعت 16 تکرار روز بعد ساعت 11

  • زنی با پانزده شخصیت

    این مستند به بررسی بیماری چند شخصیتی با تمرکز بر بیمار خانمی با پانزده شخصیت متفاوت می پردازد. سه شنبه 8 شهریور ساعت 16 تکرار روز بعد ساعت 11

>> > 1 < <<