• نحوه نمایش:
متولد غزه

متولد غزه

گوشه ای از دریای غم و اندوه کودکان غزه در سال های سیاه حملات رژیم اسرائیل به فلسطین و غزه سه شنبه 25 مرداد ساعت 21 تکرار روز بعد ساعت 8:30

1 قسمت پخش شده
  • متولد غزه

    گوشه ای از دریای غم و اندوه کودکان غزه در سال های سیاه حملات رژیم اسرائیل به فلسطین و غزه

>> > 1 < <<