• نحوه نمایش:
یکی از ما

یکی از ما

مجموعه مستند یکی از ما درباره انسان هایی است که در مواجه با مشکلات جامعه خود دست روی دست نگذاشته بلکه به فکر چاره و عمل بوده اند. در این مستند به اینکه چگونه یک فرد یا گروه می تواند با مشارکت فعال و ایده های خلاقانه در زندگی خود و دیگران تغییرات مثبت ایجاد کند پرداخته می شود. پنج شنبه ها ساعت 22 تکرار روز بعد ساعت 15

  • یکی از ما

    مجموعه مستند یکی از ما درباره انسان هایی است که در مواجه با مشکلات جامعه خود دست روی دست نگذاشته بلکه به فکر چاره و عمل بوده اند. در این مستند به اینکه چگونه یک فرد یا گروه می تواند با مشارکت فعال و ایده های خلاقانه در زندگی خود و دیگران تغییرات مثبت ایجاد کند پرداخته می شود. پنج شنبه ها ساعت 22 تکرار روز بعد ساعت 15

>> > 1 < <<