• نحوه نمایش:
جان فلزی

جان فلزی

مستند جان فلزی به تهیه کنندگی و کارگردانی ابوالفضل توکلی پرتره مهدیه دهقانی هنرمندی است که با ساخت مجسمه از فلزات اسقاطی شهرت جهانی پیدا کرده است. پنج شنبه 6 مرداد ساعت 22 تکرار روز بعد ساعت 15

  • جان فلزی

    مستند جان فلزی به تهیه کنندگی و کارگردانی ابوالفضل توکلی پرتره مهدیه دهقانی هنرمندی است که با ساخت مجسمه از فلزات اسقاطی شهرت جهانی پیدا کرده است. پنج شنبه 6 مرداد ساعت 22 تکرار روز بعد ساعت 15

>> > 1 < <<