• نحوه نمایش:
ادوارد

ادوارد

مستند ادوارد به کارگرادانی محمد باقر شاهین درباره سرگذشت یکی از اعضای جداشده سازمان تروریستی منافقین به نام ادوارد است که برای وطنش جنگید اما در حال حاضر شرایطش به گونهای شده که با تمام سختیها، خارج از ایران زندگی میکند. سه شنبه 4 مرداد ساعت 21 تکرار روز بعد ساعت 8:30

1 قسمت پخش شده
  • ادوارد

    مستند ادوارد به کارگرادانی محمد باقر شاهین درباره سرگذشت یکی از اعضای جداشده سازمان تروریستی منافقین به نام ادوارد است که برای وطنش جنگید اما در حال حاضر شرایطش به گونهای شده که با تمام سختیها، خارج از ایران زندگی میکند.

>> > 1 < <<