• نحوه نمایش:
هستند کسانی که ... - سری سوم

هستند کسانی که ... - سری سوم

این مجموعه مستند با موضوع معرفی نخبگان و افراد پر تلاشی که با توجه به مسیر پر مشقت و صبوری بالای آنها در راه رسیدن به موفقیت شایسته معرفی هستند که ضمن بیان اهمیت به نخبگان و ... انتظارات آن ها را نیز بیان می کند. سه شنبه ها ساعت 22:30 تکرار روز بعد ساعت 15

  • هستند کسانی که ... - سری سوم

    این مجموعه مستند با موضوع معرفی نخبگان و افراد پر تلاشی که با توجه به مسیر پر مشقت و صبوری بالای آنها در راه رسیدن به موفقیت شایسته معرفی هستند که ضمن بیان اهمیت به نخبگان و ... انتظارات آن ها را نیز بیان می کند. سه شنبه ها ساعت 22:30 تکرار روز بعد ساعت 15

>> > 1 < <<