• نحوه نمایش:
برش جراحان

برش جراحان

این مجموعه مستند به جهان بینی چند جراح می پردازد که در زمینه های مختلف پیشرو هستند. شنبه ها ساعت 16 تکرار روز بعد ساعت 11

3 قسمت پخش شده
  • برش جراحان - 3

    این مجموعه مستند به جهان بینی چند جراح می پردازد که در زمینه های مختلف پیشرو هستند.

  • برش جراحان - 2

    این مجموعه مستند به جهان بینی چند جراح می پردازد که در زمینه های مختلف پیشرو هستند.

  • برش جراحان - 1

    این مجموعه مستند به جهان بینی چند جراح می پردازد که در زمینه های مختلف پیشرو هستند.

>> > 1 < <<