• نحوه نمایش:
دنیای درون انسان

دنیای درون انسان

انسان: دنیای درون داستان هایی از زندگی شخصی افرادی از سرتاسر دنیا را نشان می دهد و این حقیقت را که چگونه سیستم پیچیده بدن انسان ها، امکان رسیدن آن ها به اهداف و آرزوهایشان را ممکن می کند، به تصویر می کشد. سه شنبه ها ساعت 16 تکرار روز بعد ساعت 11

4 قسمت پخش شده
 • دنیای درون انسان - 4

  انسان: دنیای درون داستان هایی از زندگی شخصی افرادی از سرتاسر دنیا را نشان می دهد و این حقیقت را که چگونه سیستم پیچیده بدن انسان ها، امکان رسیدن آن ها به اهداف و آرزوهایشان را ممکن می کند، به تصویر می کشد.

 • دنیای درون انسان - 3

  انسان: دنیای درون داستان هایی از زندگی شخصی افرادی از سرتاسر دنیا را نشان می دهد و این حقیقت را که چگونه سیستم پیچیده بدن انسان ها، امکان رسیدن آن ها به اهداف و آرزوهایشان را ممکن می کند، به تصویر می کشد.

 • دنیای درون انسان - 2

  انسان: دنیای درون داستان هایی از زندگی شخصی افرادی از سرتاسر دنیا را نشان می دهد و این حقیقت را که چگونه سیستم پیچیده بدن انسان ها، امکان رسیدن آن ها به اهداف و آرزوهایشان را ممکن می کند، به تصویر می کشد.

 • دنیای درون انسان - 1

  انسان: دنیای درون داستان هایی از زندگی شخصی افرادی از سرتاسر دنیا را نشان می دهد و این حقیقت را که چگونه سیستم پیچیده بدن انسان ها، امکان رسیدن آن ها به اهداف و آرزوهایشان را ممکن می کند، به تصویر می کشد.

>> > 1 < <<