• نحوه نمایش:
سفره خانه

سفره خانه

این مجموعه مستند به طرز تهیه خوراک های سبز و کهن ایرانی، بدون استفاده از گوشت در شهرهای مختلف کشور می پردازد. هر روز ساعت 20:30 تکرار روز بعد ساعت 13:30

15 قسمت پخش شده
 • سفره خانه - سیرابج و کال کباب

  این مجموعه مستند به طرز تهیه خوراک های سبز و کهن ایرانی، بدون استفاده از گوشت در شهرهای مختلف کشور می پردازد. سیرابج و کال کباب - گیلان

 • سفره خانه - میرزا قاسمی

  این مجموعه مستند به طرز تهیه خوراک های سبز و کهن ایرانی، بدون استفاده از گوشت در شهرهای مختلف کشور می پردازد. میرزا قاسمی - گیلان

 • سفره خانه - قورمه زردک

  این مجموعه مستند به طرز تهیه خوراک های سبز و کهن ایرانی، بدون استفاده از گوشت در شهرهای مختلف کشور می پردازد. قورمه زردک - چهارمحال و بختیاری

 • سفره خانه - پامادور شش انداز

  این مجموعه مستند به طرز تهیه خوراک های سبز و کهن ایرانی، بدون استفاده از گوشت در شهرهای مختلف کشور می پردازد. پامادور شش انداز - گیلان

 • سفره خانه - آش ترشی

  این مجموعه مستند به طرز تهیه خوراک های سبز و کهن ایرانی، بدون استفاده از گوشت در شهرهای مختلف کشور می پردازد. آش ترشی - چهار محال و بختیاری

 • سفره خانه - کچلیک خورش

  این مجموعه مستند به طرز تهیه خوراک های سبز و کهن ایرانی، بدون استفاده از گوشت در شهرهای مختلف کشور می پردازد. کچلیک خورش - مازندران

 • سفره خانه - کوفته بلغور

  این مجموعه مستند به طرز تهیه خوراک های سبز و کهن ایرانی، بدون استفاده از گوشت در شهرهای مختلف کشور می پردازد. کوفتهبلغور - اصفهان

 • سفره خانه - دویماج

  این مجموعه مستند به طرز تهیه خوراک های سبز و کهن ایرانی، بدون استفاده از گوشت در شهرهای مختلف کشور می پردازد. دویماج - قزوین

 • سفره خانه - باکله تره

  این مجموعه مستند به طرز تهیه خوراک های سبز و کهن ایرانی، بدون استفاده از گوشت در شهرهای مختلف کشور می پردازد. باکله تره - گیلان

 • سفره خانه - اوترشی

  این مجموعه مستند به طرز تهیه خوراک های سبز و کهن ایرانی، بدون استفاده از گوشت در شهرهای مختلف کشور می پردازد. اوترشی - چهار محال و بختیاری

 • سفره خانه - خورش انار

  این مجموعه مستند به طرز تهیه خوراک های سبز و کهن ایرانی، بدون استفاده از گوشت در شهرهای مختلف کشور می پردازد. خورش انار - مازندران

 • سفره خانه - پلو برگ

  این مجموعه مستند به طرز تهیه خوراک های سبز و کهن ایرانی، بدون استفاده از گوشت در شهرهای مختلف کشور می پردازد. پلو برگ - اصفهان

>> > 1 2 < <<