• نحوه نمایش:
بومگرد - سری دوم

بومگرد - سری دوم

مستند مسابقه بومگرد برپایه سه سر فصل مهم گردشگری با محوریت بومگردی و در نظر گرفتن اقتضائات فرهنگی هر منطقه، اشتغال و کسب و کار روستایی با در نظر گرفتن ظرفیتهای مغفول و در نهایت ارزش بخشی به سنتها و آداب و رسوم هر منطقه و هویتبخشی به هر بوم و قومیت تولید شده است. در هر فصل از مستند مسابقه بومگرد سه خانواده در قالب رقابتی جذاب بر اساس آیتمهایی متناسب با زیستبوم انتخاب شده در چند قسمت به رقابت با یکدیگر میپردازند. پنج شنبه ها ساعت 22 تکرار روز بعد ساعت 15

  • بومگرد - سری دوم

    مستند مسابقه بومگرد برپایه سه سر فصل مهم گردشگری با محوریت بومگردی و در نظر گرفتن اقتضائات فرهنگی هر منطقه، اشتغال و کسب و کار روستایی با در نظر گرفتن ظرفیتهای مغفول و در نهایت ارزش بخشی به سنتها و آداب و رسوم هر منطقه و هویتبخشی به هر بوم و قومیت تولید شده است. در هر فصل از مستند مسابقه بومگرد سه خانواده در قالب رقابتی جذاب بر اساس آیتمهایی متناسب با زیستبوم انتخاب شده در چند قسمت به رقابت با یکدیگر میپردازند. پنج شنبه ها ساعت 22 تکرار روز بعد ساعت 15

>> > 1 < <<