• نحوه نمایش:
قلب ایران

قلب ایران

این مجموعه مستندبه سفر و گردشگری های طولانی مدت روی زمین میپردازد، در خلال آن جاذبههای طبیعی خوزستان را هم به تصویر میکشد. چهارشنبه ها ساعت 22 تکرار روز بعد ساعت 10

7 قسمت پخش شده
 • قلب ایران - 6

  این مجموعه مستند به سفر و گردشگری های طولانی مدت روی زمین میپردازد، در خلال آن جاذبههای طبیعی خوزستان را هم به تصویر میکشد. شوش - زیگورات چغازنبیل

 • قلب ایران - 6

  این مجموعه مستند به سفر و گردشگری های طولانی مدت روی زمین میپردازد، در خلال آن جاذبههای طبیعی خوزستان را هم به تصویر میکشد. تالاب شادگان

 • قلب ایران - 5

  این مجموعه مستند به سفر و گردشگری های طولانی مدت روی زمین میپردازد، در خلال آن جاذبههای طبیعی خوزستان را هم به تصویر میکشد. هنر سنتی مضیف بافی

 • قلب ایران - 4

  این مجموعه مستند به سفر و گردشگری های طولانی مدت روی زمین میپردازد، در خلال آن جاذبههای طبیعی خوزستان را هم به تصویر میکشد. رامهرمز

 • قلب ایران - 3

  این مجموعه مستند به سفر و گردشگری های طولانی مدت روی زمین میپردازد، در خلال آن جاذبههای طبیعی خوزستان را هم به تصویر میکشد.

 • قلب ایران - 2

  این مجموعه مستند به سفر و گردشگری های طولانی مدت روی زمین میپردازد، در خلال آن جاذبههای طبیعی خوزستان را هم به تصویر میکشد. بندر ماهشهر

 • قلب ایران - 1

  این مجموعه مستندبه سفر و گردشگری های طولانی مدت روی زمین میپردازد، در خلال آن جاذبههای طبیعی خوزستان را هم به تصویر میکشد.

>> > 1 < <<