• نحوه نمایش:
مرزهای مقاومت

مرزهای مقاومت

مستند مرزهای مقاومت با محوریت تشکیل رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ و ۶ جنگ بزرگ است که بین این رژیم غاصب با کشورهای عربی حاشیه فلسطین نظیر مصر، لبنان، سوریه و اردن رخ داده است. در هر قسمت از این مجموعه یکی از این جنگها به شیوهای دقیق روایت شده و اتفاقات قبل، حین و بعد از آن مورد بررسی قرار میگیرد. چهارشنبه ها ساعت 21 تکرار روز بعد ساعت 15

6 قسمت پخش شده
 • مرزهای مقاومت - 6

  مستند مرزهای مقاومت با محوریت تشکیل رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ و ۶ جنگ بزرگ است که بین این رژیم غاصب با کشورهای عربی حاشیه فلسطین نظیر مصر، لبنان، سوریه و اردن رخ داده است. در هر قسمت از این مجموعه یکی از این جنگها به شیوهای دقیق روایت شده و اتفاقات قبل، حین و بعد از آن مورد بررسی قرار میگیرد.

 • مرزهای مقاومت - 5

  مستند مرزهای مقاومت با محوریت تشکیل رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ و ۶ جنگ بزرگ است که بین این رژیم غاصب با کشورهای عربی حاشیه فلسطین نظیر مصر، لبنان، سوریه و اردن رخ داده است. در هر قسمت از این مجموعه یکی از این جنگها به شیوهای دقیق روایت شده و اتفاقات قبل، حین و بعد از آن مورد بررسی قرار میگیرد.

 • مرزهای مقاومت - 4

  مستند مرزهای مقاومت با محوریت تشکیل رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ و ۶ جنگ بزرگ است که بین این رژیم غاصب با کشورهای عربی حاشیه فلسطین نظیر مصر، لبنان، سوریه و اردن رخ داده است. در هر قسمت از این مجموعه یکی از این جنگها به شیوهای دقیق روایت شده و اتفاقات قبل، حین و بعد از آن مورد بررسی قرار میگیرد.

 • مرزهای مقاومت - 3

  مستند مرزهای مقاومت با محوریت تشکیل رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ و ۶ جنگ بزرگ است که بین این رژیم غاصب با کشورهای عربی حاشیه فلسطین نظیر مصر، لبنان، سوریه و اردن رخ داده است. در هر قسمت از این مجموعه یکی از این جنگها به شیوهای دقیق روایت شده و اتفاقات قبل، حین و بعد از آن مورد بررسی قرار میگیرد.

 • مرزهای مقاومت - 2

  مستند مرزهای مقاومت با محوریت تشکیل رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ و ۶ جنگ بزرگ است که بین این رژیم غاصب با کشورهای عربی حاشیه فلسطین نظیر مصر، لبنان، سوریه و اردن رخ داده است. در هر قسمت از این مجموعه یکی از این جنگها به شیوهای دقیق روایت شده و اتفاقات قبل، حین و بعد از آن مورد بررسی قرار میگیرد.

 • مرزهای مقاومت - 1

  مستند مرزهای مقاومت با محوریت تشکیل رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ و ۶ جنگ بزرگ است که بین این رژیم غاصب با کشورهای عربی حاشیه فلسطین نظیر مصر، لبنان، سوریه و اردن رخ داده است. در هر قسمت از این مجموعه یکی از این جنگها به شیوهای دقیق روایت شده و اتفاقات قبل، حین و بعد از آن مورد بررسی قرار میگیرد.

>> > 1 < <<