• نحوه نمایش:
فصل های سخت آمریکا

فصل های سخت آمریکا

این مجموعه مستند به سختی ها و چالش های پیش روی حیات وحش ساکن قاره آمریکا در فصل های پاییز و زمستان می پردازد. سه شنبه ها ساعت 23 تکرار روز بعد ساعت 14

4 قسمت پخش شده
 • فصل های سخت آمریکا - 4

  این مجموعه مستند به سختی ها و چالش های پیش روی حیات وحش ساکن قاره آمریکا در فصل های پاییز و زمستان می پردازد.

 • فصل های سخت آمریکا - 3

  این مجموعه مستند به سختی ها و چالش های پیش روی حیات وحش ساکن قاره آمریکا در فصل های پاییز و زمستان می پردازد.

 • فصل های سخت آمریکا - 2

  این مجموعه مستند به سختی ها و چالش های پیش روی حیات وحش ساکن قاره آمریکا در فصل های پاییز و زمستان می پردازد.

 • فصل های سخت آمریکا - 1

  این مجموعه مستند به سختی ها و چالش های پیش روی حیات وحش ساکن قاره آمریکا در فصل های پاییز و زمستان می پردازد.

>> > 1 < <<