• نحوه نمایش:
زندگی در سرزمین اربعین

زندگی در سرزمین اربعین

این برنامه به طرح جمع آروی زباله های مسیر پیاده روی اربعین توسط طلاب مبلغ حوزه علمیه خراسان اختصاص دارد. یک شنبه 4 مهر ساعت 19

  • زندگی در سرزمین اربعین

    این برنامه به طرح جمع آروی زباله های مسیر پیاده روی اربعین توسط طلاب مبلغ حوزه علمیه خراسان اختصاص دارد. یک شنبه 4 مهر ساعت 19

>> > 1 < <<