• نحوه نمایش:
سرزمین آبها

سرزمین آبها

در این مجموعه مستند به تماشای بوم هزار رنگ زندگی و آداب و رسوم مردمان این پهنه جغرافیایی مینشینیم. سرزمینی که آیینهای کهن آن، تپهها، قلعهها، آتشکدهها و معابد باستانیاش نشان میدهد زمانی مهد فرهنگ و تمدن بشری بوده است. شنبه هاساعت 22 تکرار روز بعد ساعت 15

6 قسمت پخش شده
 • سرزمین آبها - 6

  در این مجموعه مستند به تماشای بوم هزار رنگ زندگی و آداب و رسوم مردمان این پهنه جغرافیایی مینشینیم. سرزمینی که آیینهای کهن آن، تپهها، قلعهها، آتشکدهها و معابد باستانیاش نشان میدهد زمانی مهد فرهنگ و تمدن بشری بوده است.

 • سرزمین آبها - 5

  در این مجموعه مستند به تماشای بوم هزار رنگ زندگی و آداب و رسوم مردمان این پهنه جغرافیایی مینشینیم. سرزمینی که آیینهای کهن آن، تپهها، قلعهها، آتشکدهها و معابد باستانیاش نشان میدهد زمانی مهد فرهنگ و تمدن بشری بوده است.

 • سرزمین آبها - 4

  در این مجموعه مستند به تماشای بوم هزار رنگ زندگی و آداب و رسوم مردمان این پهنه جغرافیایی مینشینیم. سرزمینی که آیینهای کهن آن، تپهها، قلعهها، آتشکدهها و معابد باستانیاش نشان میدهد زمانی مهد فرهنگ و تمدن بشری بوده است.

 • سرزمین آبها - 3

  در این مجموعه مستند به تماشای بوم هزار رنگ زندگی و آداب و رسوم مردمان این پهنه جغرافیایی مینشینیم. سرزمینی که آیینهای کهن آن، تپهها، قلعهها، آتشکدهها و معابد باستانیاش نشان میدهد زمانی مهد فرهنگ و تمدن بشری بوده است.

 • سرزمین آبها - 2

  در این مجموعه مستند به تماشای بوم هزار رنگ زندگی و آداب و رسوم مردمان این پهنه جغرافیایی مینشینیم. سرزمینی که آیینهای کهن آن، تپهها، قلعهها، آتشکدهها و معابد باستانیاش نشان میدهد زمانی مهد فرهنگ و تمدن بشری بوده است.

 • سرزمین آبها - 1

  در این مجموعه مستند به تماشای بوم هزار رنگ زندگی و آداب و رسوم مردمان این پهنه جغرافیایی مینشینیم. سرزمینی که آیینهای کهن آن، تپهها، قلعهها، آتشکدهها و معابد باستانیاش نشان میدهد زمانی مهد فرهنگ و تمدن بشری بوده است.

>> > 1 < <<