• نحوه نمایش:
سرزمین آبها

سرزمین آبها

در این مجموعه مستند به تماشای بوم هزار رنگ زندگی و آداب و رسوم مردمان این پهنه جغرافیایی مینشینیم. سرزمینی که آیینهای کهن آن، تپهها، قلعهها، آتشکدهها و معابد باستانیاش نشان میدهد زمانی مهد فرهنگ و تمدن بشری بوده است. شنبه هاساعت 22 تکرار روز بعد ساعت 15

  • سرزمین آبها

    در این مجموعه مستند به تماشای بوم هزار رنگ زندگی و آداب و رسوم مردمان این پهنه جغرافیایی مینشینیم. سرزمینی که آیینهای کهن آن، تپهها، قلعهها، آتشکدهها و معابد باستانیاش نشان میدهد زمانی مهد فرهنگ و تمدن بشری بوده است. شنبه هاساعت 22 تکرار روز بعد ساعت 15

>> > 1 < <<