• نحوه نمایش:
داستان های فوتبال - سری اول

داستان های فوتبال - سری اول

داستان های فوتبال در هر قسمت به یک یا چند کشور حوزه یورو میپردازد و با دستاویز قراردادن یک قصه و روایت فوتبالی، مخاطب را با آن کشور آشنا میکند. چهارشنبه ها ساعت 20 تکرار روز بعد ساعت 12:30

  • داستان های فوتبال - سری اول

    داستان های فوتبال در هر قسمت به یک یا چند کشور حوزه یورو میپردازد و با دستاویز قراردادن یک قصه و روایت فوتبالی، مخاطب را با آن کشور آشنا میکند. چهارشنبه ها ساعت 20 تکرار روز بعد ساعت 12:30

>> > 1 < <<