• نحوه نمایش:
داستان اتم

داستان اتم

این مجموعه به حواشی سیاسی مذاکرات برجام میان ایران و غرب می پردازد. هر روز ساعت 19 تکرار رو بعد ساعت 12

  • داستان اتم

    این مجموعه به حواشی سیاسی مذاکرات برجام میان ایران و غرب می پردازد. هر روز ساعت 19 تکرار رو بعد ساعت 12

>> > 1 < <<