ماهواره بدر5-فرکانس 12265 افقی نرخ 30000
ماهواره بدر5-فرکانس 11881 افقی نرخ 27500
ماهواره اینتلست 902 -فرکانس 11555عمودی نرخ 30000