• نحوه نمایش:
روی خاک - ناشنوایان

روی خاک - ناشنوایان

مجموعه مستند روی خاک به تهیهکنندگی فرزام فرامرزی و کارگردانی میلاد پرور برای نخستینبار در تاریخ ورزش اول کشورمان، ورزش کُشتی را از ابتدا و نحوهی شکل گیری اش تاکنون، واکاوی و تحلیل کرده و به توصیف تاریخ پرفراز و نشیب ورزش کُشتی ایران می پردازد. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 تکرار روز بعد ساعت 12:30

  • روی خاک - ناشنوایان

    مجموعه مستند روی خاک به تهیهکنندگی فرزام فرامرزی و کارگردانی میلاد پرور برای نخستینبار در تاریخ ورزش اول کشورمان، ورزش کُشتی را از ابتدا و نحوهی شکل گیری اش تاکنون، واکاوی و تحلیل کرده و به توصیف تاریخ پرفراز و نشیب ورزش کُشتی ایران می پردازد. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 تکرار روز بعد ساعت 12:30

>> > 1 < <<