• نحوه نمایش:
قصه رسیدن - ناشنوایان

قصه رسیدن - ناشنوایان

قصه رسیدن مجموعه مستندی است که از زندگی و موفقیت های صاحبان مشاغل تولیدی می گوید که با تلاش و سرمایه ای اندک در تولید موثر بوده اند.

  • قصه رسیدن - ناشنوایان

    قصه رسیدن مجموعه مستندی است که از زندگی و موفقیت های صاحبان مشاغل تولیدی می گوید که با تلاش و سرمایه ای اندک در تولید موثر بوده اند.

>> > 1 < <<