• نحوه نمایش:
خرم شهر - ناشنوایان

خرم شهر - ناشنوایان

این مجموعه برنامهبه دنبال نشان دادن تصویر کلی از فقر و فقرزدایی در کشور از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز است.

  • خرم شهر - ناشنوایان

    این مجموعه برنامهبه دنبال نشان دادن تصویر کلی از فقر و فقرزدایی در کشور از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز است.

>> > 1 < <<