• نحوه نمایش:
زندگی من - ناشنوایان

زندگی من - ناشنوایان

این مجموعه قصد دارد با رویکردی اجتماعی به زندگیافرادناشناخته ای که با رو آوردن به هنرهای نمایشیتلاش می کنند تا بر مشکلات زندگی غلبه کنند. هر قسمت این مجموعهعلاوه بر نشان دادن زندگی شخصی و خانوادگی آنان بیننده را با گوشه ای از هنر آن ها و مشکلات حرفه شان آشنا سازد.

  • زندگی من - ناشنوایان

    این مجموعه قصد دارد با رویکردی اجتماعی به زندگیافرادناشناخته ای که با رو آوردن به هنرهای نمایشیتلاش می کنند تا بر مشکلات زندگی غلبه کنند. هر قسمت این مجموعهعلاوه بر نشان دادن زندگی شخصی و خانوادگی آنان بیننده را با گوشه ای از هنر آن ها و مشکلات حرفه شان آشنا سازد.

>> > 1 < <<