• نحوه نمایش:
عودلاجان

عودلاجان

این مستند به معرفی یکی از قدیمیترین محلههای تهران به نام عودلاجان میپردازد . در این حین به ابعاد مختلف این محله از قبیل نوع مشاغل ، جغرافیا ، فرهنگ و زندگی یهودیان و مذاهب دیگر نیز اشاره میکند. چهارشنبه 10 شهریور ساعت 21

  • عودلاجان

    این مستند به معرفی یکی از قدیمیترین محلههای تهران به نام عودلاجان میپردازد . در این حین به ابعاد مختلف این محله از قبیل نوع مشاغل ، جغرافیا ، فرهنگ و زندگی یهودیان و مذاهب دیگر نیز اشاره میکند. چهارشنبه 10 شهریور ساعت 21

>> > 1 < <<