• نحوه نمایش:
 • تولید مستند "وقت اضافه" به تهیه کنندگی مرتضی جذاب در یک قسمت شصت دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • تولید مستند "خرس سیاه بلوچی" به تهیه کنندگی مهدی جلالی در یک قسمت چهل دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • تولید مستند " در کنار متن " به تهیه کنندگی مریم السادات مومن زاده در سیزده قسمت پنجاه دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • تولید مستند " باریکه نور" به تهیه کنندگی سعید غفاری در ده قسمت بیست و پنج دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.  

 • تولید مستند " بازیافت " به تهیه کنندگی سید سعید میرصادقی و مهراب اکبری شهپر در بیست قسمت بیست و پنج دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • تولید مستند "یکصد فیلم کوتاه 2" به تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران در صد قسمت ده دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • تولید مستند "مجموعه مستند ماه رمضان" به تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران در سی قسمت بیست و پنج دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • تولید مستند " انتخاب خدمتگزار" به تهیه کنندگی حسن امامی در سیزده قسمت بیست دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • تولید مستند "به اضافه مستند" به تهیه کنندگی محمد حسین میری در بیست وشش قسمت صد و سی دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • تولید مستند " ناجیان گمنام " به تهیه کنندگی کتایون جهانگیری در هفت قسمت بیست و هفت دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • تولید مستند " درد پنهان " به تهیه کنندگی داوود سماواتی یار در سیزده قسمت بیست و شش دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • تولید مستند " زراعت زر " به تهیه کنندگی عبدالله حاجی محمدی در دو قسمت سی دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

>> > ... 11 12 13 14 15  ... < <<