• نحوه نمایش:
 • تولید مستند "مرا مهربان بخوان" به تهیه کنندگی محمدرضا اکبری در یک قسمت بیست دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • تولید مستند "در جستجوی زمان از دست رفته" به تهیه کنندگی یاسر خیر در یک قسمت هفتاد دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.    

 • تولید مستند "دونازی" به تهیه کنندگی حسن بیات در یک قسمت سی دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • تولید مستند "مولود" به تهیه کنندگی سید محسن طباطبائی پور و کارگردانی مهدی قاسمی در یک قسمت سی و چهار دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • تولید مستند "چوب های بازنشسته" به تهیه کنندگی صادق زارع در یک قسمت دوازده دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • تولید مستند "زندگی جاریست" به کارگردانی مهدی قاسمی و تهیه کنندگی سید محسن طباطبائی پور در یک قسمت سی و هفت دقیقه‌ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • تولید مستند " شاید دوباره " به تهیه کنندگی محمد رضا کریمی راد در سیزده قسمت چهل دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • تولید مستند "تطهیر" به تهیه کنندگی میر فخرالدین سیدی کوردایم در یک قسمت چهل دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • تولید مستند " دوران " به تهیه کنندگی محمد رضا عباسیان در پنجاه و دو قسمت صد دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • تولید مستند " برای مهمانی " به تهیه کنندگی مهدی مویدی در سی قسمت بیست و شش دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • تولید مستند " ثمرقند 2" به تهیه کنندگی مهدی الیاسی در بیست و شش قسمت پانزده دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • تولید مستند " توانمند سازی 2" به تهیه کنندگی مریم السادات مومن زاده در یک قسمت سی دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

>> > ... 6 7 8 9 10  ... < <<