ماهواره ایرانست (بدر5)-فرکانس 11880 افقی نرخ 27500
ماهواره اینتلست 902 -فرکانس 11555عمودی نرخ 30000