• نحوه نمایش:
روزگار رضاخانی

روزگار رضاخانی

مستند « روزگار رضاخانی » به وقایع مختلفی از جمله سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل پهلوی و ... می پردازد. تهیه کننده : محسن یزدی - کارگردان : مهدی فارسی

0 قسمت پخش شده
>> > < <<