• نحوه نمایش:
داستان گربه سانان

داستان گربه سانان

این مجموعه مستند به زندگی گربه سانان شکارچی در زیستگاه و پارک ملی ماسایی مارا واقع در کشورهای کنیا و تانزانیا می پردازد. پنج شنبه ها ساعت 23 تکرار روز بعد ساعت 14

2 قسمت پخش شده
  • داستان گربه سانان - 2

    این مجموعه مستند به زندگی گربه سانان شکارچی در زیستگاه و پارک ملی ماسایی مارا واقع در کشورهای کنیا و تانزانیا می پردازد.

  • داستان گربه سانان - 1

    این مجموعه مستند به زندگی گربه سانان شکارچی در زیستگاه و پارک ملی ماسایی مارا واقع در کشورهای کنیا و تانزانیا می پردازد.

>> > 1 < <<