• نحوه نمایش:
اسم من چیه؟ محمد علی

اسم من چیه؟ محمد علی

این مستند با استناد به فیلم های آرشیوی دیده نشده، موفقیت های محمد علی کلی در رقابت های جهانی ورزش مشت زنی و فعالیت های اجتماعی الهام بخش او را مورد ارزیابی قرار می دهد. چهار شنبه 30 تیر و پنج شنبه 7 مرداد ساعت 15

2 قسمت پخش شده
  • اسم من چیه؟ محمد علی - 2

    این مستند با استناد به فیلم های آرشیوی دیده نشده، موفقیت های محمد علی کلی در رقابت های جهانی ورزش مشت زنی و فعالیت های اجتماعی الهام بخش او را مورد ارزیابی قرار می دهد.

  • اسم من چیه؟ محمد علی - 1

    این مستند با استناد به فیلم های آرشیوی دیده نشده، موفقیت های محمد علی کلی در رقابت های جهانی ورزش مشت زنی و فعالیت های اجتماعی الهام بخش او را مورد ارزیابی قرار می دهد.

>> > 1 < <<