• نحوه نمایش:
قاضی و مرگ

قاضی و مرگ

قاضی عزیزمحمدی معروفترین قاضی جنایی ایران است که در مدت چهل و پنچ سال قضاوت خود،حدود ۴۰۰۰ حکم قصاص و اعدام صادر کرده است. در اواخر دوران قضاوت او اما پدرش به طرز فجیعی به قتل میرسد. چهارشنبه 30 تیر ساعت 22 تکرار روز بعد ساعت 15

1 قسمت پخش شده
  • قاضی و مرگ

    قاضی عزیزمحمدی معروفترین قاضی جنایی ایران است که در مدت چهل و پنچ سال قضاوت خود،حدود ۴۰۰۰ حکم قصاص و اعدام صادر کرده است. در اواخر دوران قضاوت او اما پدرش به طرز فجیعی به قتل میرسد.

>> > 1 < <<