• نحوه نمایش:
فصل بی پایان

فصل بی پایان

برنامه فصل بی پایان درباره تبیین نقش روحانیت و تبلیغ در جامعه و ترویج روحیه کمک و آموزش به محرومان است. کارگردان : سعید کریمی پنج شنبه 31 تیر ساعت 20 تکرار روز بعد ساعت 9

1 قسمت پخش شده
  • فصل بی پایان

    برنامه فصل بی پایان درباره تبیین نقش روحانیت و تبلیغ در جامعه و ترویج روحیه کمک و آموزش به محرومان است.

>> > 1 < <<