• نحوه نمایش:
بند یک دو سه

بند یک دو سه

طبق بندی از قانون هستهای 1954 آمریکا، هر کشوری که بخواهد به صورت مستقل چرخه هستهای داشته باشد، باید با آمریکا به توافق برسد. بندی که آمریکاییها آن را بند یک دو سه مینامند. مجموعه مستند بند یک دو سه، روایتی از 12 سال جدال بر سر حقی مسلم است که به تهیهکنندگی احمدرضا زارعی و کارگردانی محمدسعید غلامی در شبکه مستند سیما تولید شده است. سه شنبه تا پنج شنبهساعت 19 تکرار روز بعد ساعت 13

3 قسمت پخش شده
  • بند یک دو سه - 3

    طبق بندی از قانون هستهای 1954 آمریکا، هر کشوری که بخواهد به صورت مستقل چرخه هستهای داشته باشد، باید با آمریکا به توافق برسد. بندی که آمریکاییها آن را بند یک دو سه مینامند. مجموعه مستند بند یک دو سه، روایتی از 12 سال جدال بر سر حقی مسلم است که به تهیهکنندگی احمدرضا زارعی و کارگردانی محمدسعید غلامی در شبکه مستند سیما تولید شده است.

  • بند یک دو سه - 2

    طبق بندی از قانون هستهای 1954 آمریکا، هر کشوری که بخواهد به صورت مستقل چرخه هستهای داشته باشد، باید با آمریکا به توافق برسد. بندی که آمریکاییها آن را بند یک دو سه مینامند. مجموعه مستند بند یک دو سه، روایتی از 12 سال جدال بر سر حقی مسلم است که به تهیهکنندگی احمدرضا زارعی و کارگردانی محمدسعید غلامی در شبکه مستند سیما تولید شده است.

  • بند یک دو سه - 1

    طبق بندی از قانون هستهای 1954 آمریکا، هر کشوری که بخواهد به صورت مستقل چرخه هستهای داشته باشد، باید با آمریکا به توافق برسد. بندی که آمریکاییها آن را بند یک دو سه مینامند. مجموعه مستند بند یک دو سه، روایتی از 12 سال جدال بر سر حقی مسلم است که به تهیهکنندگی احمدرضا زارعی و کارگردانی محمدسعید غلامی در شبکه مستند سیما تولید شده است.

>> > 1 < <<