• نحوه نمایش:
جنگ؛ ظهور غول های صنعتی نظامی

جنگ؛ ظهور غول های صنعتی نظامی

مجموعه مستند جنگ؛ ظهور غول های صنعتی نظامی نگاهی متفاوت به عوامل قدرت گیری پانزده شرکت بزرگ اقتصادی دنیا دارد. دوشنبه ها ساعت 22 تکرار روز بعد ساعت 9

18 قسمت پخش شده
>> > 1 2 < <<