• نحوه نمایش:
اقلیم

اقلیم

این مجموعه مستند گردشگری-زمینشناختی، جذابیتها و شگفتیهای طبیعی ایران را در مناطق مختلف کشور چون خوزستان، اصفهان، ایلام، گلستان، لرستان و بوشهر به تصویر میکشد. چهارشنبه ها ساعت 22 تکرار روز بعد ساعت 13

2 قسمت پخش شده
  • اقلیم - 69

    این مجموعه مستند گردشگری-زمینشناختی، جذابیتها و شگفتیهای طبیعی ایران را در مناطق مختلف کشور چون خوزستان، اصفهان، ایلام، گلستان، لرستان و بوشهر به تصویر میکشد. شکارچیان عسل

  • اقلیم - 68

    این مجموعه مستند گردشگری-زمینشناختی، جذابیتها و شگفتیهای طبیعی ایران را در مناطق مختلف کشور چون خوزستان، اصفهان، ایلام، گلستان، لرستان و بوشهر به تصویر میکشد. جاذبه های گردشگری شهربابک

>> > 1 < <<